نتايج قهرماني آسيا نشان داد که پاروزنان ما مي توانند بهترين باشند