دومين اردوي تيم ملي روئينگ بانوان در درياچه آزادي برگزار خواهد شد