قايقرانان استان هاي مرکزي، البرز و تهران در رده هاي نخست ايستادند