اردوي تيم ملي با آرامش و تمرکز بالاي بچه ها در قشم برگزار مي شود