دومين دوره اردوي تيم ملي اسلالوم بانوان برگزار مي شود