مسابقات عمان تجربه خوبي در مسير بازيهاي آسيايي خواهد بود