مسابقات قهرماني کشور کانوپولوي بانوان بزرگسالان برگزار مي شود