به نتايج بازيهاي آسيايي خوشبينم/ با آماده شدن شرايط اردوها به رودخانه منتقل مي شود