دهمين مرحله اردوي تدارکاتي تيم ملي کانوکانادايي برگزار مي شود