وزير ورزش و جوانان از غرفه فدراسيون قايقراني بازديد کرد