با آمادگي خوبي که بچه ها در اردوي عسلويه بدست آوردند، دور جديد تمرينات را دنبال مي کنيم