دومين دوره مسابقات قهرماني کشور کانوپولو بانوان زير 18 سال برگزار مي شود