اولين اردوي انتخابي تيم ملي کانوپولو بانوان در آستانه اشرفيه برگزار مي شود