رئيس و عضو هيات رئيسه فدراسيون قايقراني با مديرعامل منطقه آزاد کيش ديدار کردند