يازدهمين مرحله اردوي تدارکاتي تيم ملي کانوکانادايي مردان برگزار مي شود