ملي پوشان روئينگ جفت پاروي مردان تمرينات خود را آغاز خواهند کرد