شعباني بهار: وزارت ورزش حداکثر توان خود را در حمايت از قايقراني به کار مي گيرد/ شهنازي: بودجه سال آينده قايقراني نسبت به امسال بيشتر خواهد بود