يازدهمين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي روئينگ بانوان برگزار مي شود