اولين دوره مسابقات قهرماني کشور آبهاي آرام مردان نوجوانان برگزار مي شود