هفته پنجم ليگ برتر کانوپولوي بانوان در تهران برگزار خواهد شد