دوازدهمين مرحله اردوي تيم ملي روئينگ مردان برگزار مي شود