تعداد تيم هاي شرکت کننده در مسابقات قهرماني آسيا بي سابقه است