انتخاب ٢٥ نفر برترين ها در مسابقات قهرماني کشور کرمانشاه براي شرکت در اردوهاي تيم ملي