تيم ملي کانوپولو بانوان در درياچه آزادي اردو مي زند