حمايت از توليدات داخلي زمينه رشد و توسعه ورزش فراهم مي کند/ با قايق توليد ايران در مسابقات جهاني شرکت کرديم