دومين مرحله اردوي تيم ملي آبهاي آرام زير 23 سال بانوان و آقايان برگزار مي شود