اجلاس هم انديشي توسعه قايقراني آسيا به ميزباني ايران برگزار مي شود