بچه ها با انگيزه و کاملا مهياي حضور در مسابقات هستند