عليرضا آبش زاده و مهرداد راشدي به عنوان داوران مسابقات کانوپولو قهرماني جهان معرفي شدند