دور جديد تمرينات تيم ملي روئينگ زير 23 سال و جوانان برگزار مي شود