دور جديد تمرينات تيم کانوکانادايي جوانان از فردا در درياچه آزادي آغاز مي شود