سيزدهمين مرحله اردوي تيم ملي بادباني در بندرانزلي برگزار مي شود