با توجه به انتخابي بودن مسابقات تعداد تيم هاي شرکت کننده بي سابقه است