پورعسگرپرست: چهره هاي مستعد به اردو فراخوانده مي شوند