دور جديد تمرينات تيم ملي روئينگ مردان برگزار مي شود