آغاز سومين مرحله اردوي تيم ملي کاياک جوانان در درياچه آزادي