قايقرانان روئينگ ايران در 5 ماده رقابتهاي جوانان آسيا به فينال A راه يافتند