طاهر کبوتري مربي تيم ملي روئينگ مردان: جوانان ما توانايي کسب مقام‌هاي جهاني را دارند /امکانات ما با رقبا قابل مقايسه نيست