ششمين اردو تدارکاتي تيم ملي اسلالوم زير 23 سال و جوانان آقايان برگزار مي شود