حريفان کشورمان در رقابت هاي کانوپولوي قهرماني آسيا مشخص شدند