تمرينات خوبي پشت سر گذاشته ايم / تمام تلاشمان را براي کسب بهترين نتيجه به کار مي گيريم