تيم ملي آبهاي آرام زير 23 سال و جوانان بانوان در درياچه آزادي اردو مي زنند