اردوي تيم ملي اسلالوم بانوان جوانان و زير 23 سال در رودخانه کرج برگزار مي شود