اميدوارم به عنوان بانوي با حجاب ايراني پرچم کشورمان را در بازيهاي آسيايي به اهتزاز درآورم