شقایق سیدیوسفی ورزشکار تیم ملی اسلالوم:
به عنوان يک مادر شرايط بسيار سختي دارم اما انگيزه افتخارآفريني براي کشورم دشواري ها را آسان مي کند