تيم ملي روئينگ 22 مرداد از پکن عازم پالمبانگ مي شود