به میزبانی دریاچه آزادی؛
دور پاياني اردوي تيم ملي کانوپولو آقايان برگزار مي شود