مسابقات قهرماني کشور ماراتن آبهاي خروشان آقايان در الموت برگزار مي شود