هفتمين مرحله اردوي متمرکز پايگاه هاي قهرماني آبهاي آرام بانوان برگزار مي شود