نازنين ملايي در تک‌نفره و رحماني و اميدي‌پارسا در دونفره نقره گرفتند